برچسب: انحصار وراثت

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی ‌قانون امور حسبی ‌مصوب دوم تیر ماه ۱۳۱۹ ‌باب اول – در کلیات ‌ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.